DÍLA K DISPOZICI

RENESANCE – THE RENAISSANCE

Další z mých obrazů, který se vymyká mé typické tvorbě, ačkoli právě hloubka tohoto obrazu v sobě má vše, co pro mě znamená tvořit a především žít. Inspirovaly mě renesanční fresky a život a dílo geniálního umělce Michelangela Buonarottiho. Nacházím mnoho podobenství s naší dobou. I my žijeme v bouřlivých časech, toužíme po dokonalosti, hledáme smysl života a naše víra prochází často i nucenou reformou. Michelangelo se postavil proti budoucnosti, kterou mu určoval patriciát a rodinná tradice politiky a obchodu. Šel vlastní cestou – cestou umění a touhy tvořit. Díky svému nadání se již jako velmi mladý dostal až do Medicejského paláce, což v té době byl vrchol uměleckého žebříčku. Třešničkou na pomyslném dortu byla papežská zakázka na výzdobu Sixtinské kaple, kterou maloval i přesto, že sám sebe považoval především za sochaře. Vždy se snažil o dokonalé ztvárnění myšlenky a málokdy byl se svým dílem spokojený. Zde vidím to podobenství dnešní doby, klademe na sebe vysoké nároky, dáváme si extrémní cíle, okolní svět nás nutí do škatulek a hodnotí vše, počínaje původem a konče stylem oblékání a chování. Sami si pak házíme klacky pod nohy tím, že těmto nárokům podléháme, aniž bychom si byli jisti, že to je to, co opravdu chceme i my sami. Proto bych Vám tímto obrazem chtěla poskytnout možnost si připomenout, že bychom měli jít za svými sny a žít svůj život především kvůli sobě samým, využívat dobu ve svůj prospěch a nedovolit ostatním, aby nás jejich nesouhlas a odmítání brzdily v naší vlastní renesanci.

Velikost: 80 x 60 cm
Technika: akryl na plátně, decoupage, modelovací pasta

Cena:
Originál: 9 700,- Kč (Bude na výstavě 7.7 – 22.8.2021 – do té doby fyzicky neprodejný)
Reprodukce: 5 300,- Kč digitální tisk na plátno ve vysoké kvalitě

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MĚ.

_____________________________________________________________________

Other of my paintings, which stand out from my usual work. The depth of this painting can have everything that means to me to create and, above all, to live. I was inspired by Renaissance frescoes and the life and work of the genius artist Michelangelo Buonarotti. I find many parables with our time. We too live in turbulent times, we seek perfection, for the meaning of life, and our faith often takes place through forced reform. Michelangelo opposed the future, which determined him the family tradition of politics and business. He went his own way – the path of art and the desire to create. Thanks to his talent, when he was very young he got to the Medici Palace, which at the time was the top of the art ladder. The icing on the imaginary cake was the papal order to decorate the Sistine Chapel, which he agreed to paint, even he was considering himself being a sculptor. He always strives for a perfect representation of ideas and he was seldom satisfied with his work. Here I see the parable of today, we place high demands on ourselves, we set ourselves extreme goals, the surrounding world is placing us into pigeon holes and evaluates everything, from the beginnings of origin and ending with our styles of dressing and behavior. We undermining ourselves, subjecting these demands even we are not sure that this is what we really want. Therefore, with this painting, I would like to give you the opportunity to remind yourself that we should follow our dreams and live our lives among ourselves, take nowadays to our advantage and not allow others with their disagreements and rejections to hold back our own renaissance.

Size: 80 x 60 cm
Technique: acryl on canvas, decoupage, structure paste

Price:
Original: 9 700,- CZK (373 EUR) (It will be at the show 7.7 – 22.8.2021 – until then unsaleable).
Reproduction: 5 300,- CZK (203 EUR) – digital print on a canvas – high quality

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.